เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บัตร

 1.  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ออกบัตรเรียกว่า “บางจาก” ผู้ถือบัตรเรียกว่า “สมาชิก” สมาชิกขอให้ทางบางจากออกบัตรสมาชิกบางจาก (รวมไปถึงการออกบัตรทดแทนกรณีที่บัตรชำรุด หรือสูญหาย) ให้แก่สมาชิก
 2. สมาชิกยอมรับและตกลงว่า บรรดาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือที่เกิดจากการทำธุรกรรมของสมาชิกนั้น เป็นทรัพย์สินของบางจาก
 3. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกที่บางจากเก็บข้อมูลไว้นั้น เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้อง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือบัตรสมาชิก
 4. สมาชิกยอมรับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันตามปริมาณการใช้บัตร และประวัติการใช้บัตรที่ผ่านมา หรือตามรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ตามพื้นที่ที่แตกต่างกัน
 5. สมาชิกยอมรับในการปฏิเสธการตอบรับการเป็นสมาชิกบัตรไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 6. สมาชิกยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบางจาก

เงื่อนไขการใช้บัตร

 1. บัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับใช้เพื่อการสะสมคะแนนน้ำมันได้กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์เท่านั้น (หรือการสะสมคะแนนกับสินค้า บริการอื่นตามที่บางจากกำหนด) บัตร 1 ใบ สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 วัน การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 100 ลิตรต่อครั้ง และการสะสมคะแนนที่ได้จากการเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์สามารถสะสมได้ไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือน ต่อบัตร 1 ใบ
 2. บัตรบางจากดีเซลคลับใช้เพื่อการสะสมคะแนนน้ำมันได้กับน้ำมันดีเซลเท่านั้น (หรือการสะสมคะแนนกับสินค้า บริการอื่นตามที่บางจากกำหนด) บัตร 1 ใบ สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 วัน การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 300 ลิตรต่อครั้ง และการสะสมคะแนนที่ได้จากการเติมน้ำมันดีเซลสามารถสะสมได้ไม่เกิน 2,000 ลิตรต่อเดือน ต่อบัตร 1 ใบ
 3. บัตรนี้ใช้ได้กับสถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศที่มีป้ายรับบัตร
 4. บัตรนี้ใช้ได้กับรถยนต์ตั้งแต่ 2 ล้อขึ้นไปเท่านั้น
 5. บัตรมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร

เงื่อนไขในการแลกคะแนนสะสม

 1. การแลกคะแนนสะสมต้องมีคะแนนสะสมตั้งแต่ 250 คะแนนขึ้นไป และเป็นการแลกส่วนลดในการเติมน้ำมันครั้งถัดไป
 2. ยอดการเติมน้ำมันที่ได้จากการแลกคะแนนสะสม จะไม่ถูกบันทึกเป็นคะแนนสะสม
 3. จำกัดการแลกส่วนลดต่อครั้งไม่เกิน 4,000 คะแนน
 4. การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับส่วนลด ไม่สามารถแลกเท่ากับ หรือน้อยกว่า ราคาน้ำมันหรือสินค้าที่ซื้อได้

สมาชิก

 1. บัตรบางจากแก๊สโซฮอล์ และบางจากดีเซลคลับ ไม่สามารถใช้ร่วมบัตรบางจากฟลีทการ์ด บางจากออโต้การ์ด พีทีทีฟลีดการ์ด บัตรเอไอเอสเซเรเนด บัตรเอสซีจี ดีเบนเจอร์คลับ และบัตรส่วนลดอื่นๆ (บางจากสงวนสิทธิ์ในการงดใช้บัตรอื่นร่วม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 2. บัตรบางจากมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือธุรกิจอื่นที่ได้รับการยิมยอมจากบางจาก ให้เข้าร่วมโปรแกรมบัตรบางจาก
 3. บัตรบางจากเป็นทรัพย์สินของทางบางจาก ซึ่งบากจากมีสิทธิพิจารณายกเลิกได้ในเวลาใดๆที่สมควร ทั้งนี้ สมาชิกต้องยอมรับในข้อเสนอ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยบางจาก รวมถึงสมาชิกต้องคืนบัตรบางจากหากมีการเรียกคืนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 4. ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกต้องทำการกรอกใบสมัครตามที่บางจากเป็นผู้กำหนดให้ครบถ้วนและตรงความเป็นจริง จึงจะได้รับการพิจารณาอนุมัติการออกบัตรทั้งนี้หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ตรงกับความเป็นจริง บางจากขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติ หรือเพิกถอนการอนุมัติการออกบัตรในภายหลังได้ โดยให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่เคยเป็นสมาชิกของบัตรบางจาก และไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บางจากกำหนดไว้
 5. บัตรนี้ใช้ได้กับผู้ถือบัตรที่ระบุไว้ในใบสมัคร และได้รับการออกบัตรจากทางบางจากเท่านั้น
 6. สมาชิกต้องแจ้งให้ทางบางจากทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุลคล ผ่านทาง www.bangchak.co.th หรือทางบางจาก Call Center โทร.0-2576-5678 หรือ 1651กด 4
 7. หากบัตรสมาชิกเกิดสูญหาย ชำรุด กรุณาแจ้งโดยตรงกับบางจากตามช่องทางที่บางจากกำหนดไว้ บางจากจะออกบัตรทดแทนพร้อมจัดส่งให้แก่สมาชิกฟรี 
 8. สมาชิกสามารถยกเลิกบัตรได้โดยการตัดบัตรและส่งคืนบัตรแก่บางจาก

การสะสมคะแนน

 1. การสะสมคะแนนจะได้มาจากการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันของสถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือจากการใช้ซื้อสินค้า หรือบริการตามที่บางจากกำหนดไว้ (ทั้งนี้ บางจากขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินค้าบริการ คะแนนสะสมตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่สมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า)
 2. ในกรณีที่คะแนนสะสมในครั้งใดไม่ได้รับการบันทึกสมาชิกต้องแจ้งให้บางจากทราบภายใน 30 วันหลังจากใช้บริการ โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้มีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนนจริงมิฉะนั้น
 3. จะถือว่าสละสิทธิโดยแจ้งผ่านบางจาก Call Center โทร.0-2576-5678 หรือ 1651 กด 4 ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาให้คะแนนสะสมจากหลักฐานดังกล่าวให้เป็นดุลยพินิจของบางจาก
 4. คะแนนสะสมในบัตรแต่ละใบไม่สามารถโอน หรือนำไปรวมกับคะแนนสะสมของบัตรอื่นได้ (ยกเว้นในกรณีออกบัตรทดแทนบัตรเดิม)
 5. คะแนนสะสมไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสดได้

การแลกคะแนนสะสม

 1. ผู้ที่จะนำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลได้นั้น จะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่ทำการแลกของรางวัล (บัตรจะต้องไม่หมดอายุ) และสามารถแลกคะแนนสะสมได้ตามช่องทางที่บางจากกำหนดเท่านั้นทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่บางจากเป็นฝ่ายยกเลิกการใช้บัตรโดยไม่ใช่ความผิดของสมาชิก ให้สมาชิกมีสิทธินำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บางจากได้แจ้งยกเลิกบัตรให้สมาชิกทราบหากผ่านพ้นระยะเวลาดังกล่าวคะแนนสะสมที่มีอยู่จะถูกยกเลิกในทันที และถือว่าบางจากไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยใดๆ
 2. จากคะแนนสะสมที่มีอยู่แก่สมาชิก และสมาชิกจะไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ กับบางจากได้
 3. สมาชิกที่มีคะแนนสะสมครบ สามารถแลกของรางวัลได้ตามที่บางจากกำหนดไว้ในช่วงเวลานั้น
 4. กรณีที่ของรางวัลใดๆ หมด หรือไม่สามารถจัดหาได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆบางจากขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันมาทดแทนได้
 5. นอกจากกรณีที่สมาชิกได้ทำการนำคะแนนสะสมมาแลกรับของรางวัล ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก บางจากจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ สมาชิกตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ซึ่งบางจากจะจัดส่งของรางวัลให้แก่สมาชิกที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น หากของรางวัลที่จัดส่งไปเกิดการชำรุด หรือเสียหายสมาชิกต้องแจ้งให้บางจากทราบภายใน 7 วันหลังจากได้รับของรางวัล

การยกเลิกบัตร

1.กรณีสมาชิกปฎิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บัตร บางจากมีสิทธิยกเลิกบัตรได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ การยกเลิกบัตรดังกล่าวให้มีผลเป็นการยกเลิกคะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดทันทีด้วย และถือว่าบางจากไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินทดแทนใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกจะไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ กับบางจากได้


เงื่อนไขการใช้ Value Points
เงื่อนไขการใช้สิทธิสะสมคะแนน

 1. สมาชิกจะต้องมีสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่ทำการแลกคะแนนสะสม (บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)
 2. คะแนนสะสมไม่สามารถแลกหรือถอนเป็นเงินสดได้
 3. เมื่อซื้อครบทุก 25 บาท ในแต่ละครั้ง จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน (เศษของเงินที่ไม่ถึง 25 บาท ไม่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม)
 4. ไม่สามารถใช้บัตรสะสมคะแนน Value Points ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย คูปองส่วนลด ที่จัดขึ้นในแต่ละร้านค้าได้
 5. สมาชิกสามารถใช้บัตรสะสมคะแนน Value Points ได้กับสาขาที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 6. คะแนนสะสมในบัตรแต่ละใบไม่สามารถโอน หรือนำไปรวมกับคะแนนสะสมของบัตรอื่นได้ (ยกเว้นกรณีออกบัตรทดแทน)
 7. ไม่สามารถสะสมคะแนนเมื่อซื้อบุหรี่ บัตรเติมเงินและสินค้าส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการสะสมคะแนนต่อบัตร 1 ใบ

สำหรับเมื่อซื้อสินค้า-บริการที่กรีนออโต้เซอร์วิส กรีนวอช กรีนเซิร์ฟ กรีนวอชเดอะพรีเมียม และน้ำมันหล่อลื่นบางจากที่สถานีบริการน้ำมัน

 • จำกัดยอดการใช้จ่ายสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 2,500 บาท และจำกัดยอดการใช้จ่ายสะสมต่อเดือนไม่ เกิน 5,000 บาท กรณีมียอดจากการใช้จ่ายเกินจะไม่ได้รับคะแนนสะสม
 • บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน

สำหรับเมื่อซื้อสินค้าที่อินทนิล คอฟฟี่, อินทนิลพรีมิโอ และร้านใบจากมาร์ท

 • จำกัดยอดการใช้จ่ายสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 500 บาท และจำกัดยอดการใช้จ่ายสะสมต่อเดือนไม่ เกิน 2,500 บาท กรณีมียอดจากการใช้จ่ายเกินจะไม่ได้รับคะแนนสะสม
 • บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

 • จำกัดการแลกส่วนลดต่อครั้งไม่เกิน 2,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า-บริการที่กรีนออโต้เซอร์วิส, กรีนวอช,กรีนเซิร์ฟ,กรีนวอช เดอะพรีเมียม และน้ำมันหล่อลื่นบางจากที่สถานีบริการน้ำมัน
 • จำกัดการแลกส่วนลดต่อครั้งไม่เกิน 400 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า-บริการที่อินทนิลคอฟฟี่, อินทนิล พรีมิโอ และร้านใบจากมาร์ท
 • มูลค่าในการแลกรับส่วนลดต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อสินค้า-บริการเท่านั้น
 • จำกัดการใช้บัตร 1 ใบ ต่อการแลกรับส่วนลดสินค้า 1 ใบเสร็จ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bangchak.co.th